วิธีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน : A Scoring Rubric and Marking Scheme

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเรื่อง วิธีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน : A Scoring Rubric and Marking Scheme โดย รศ. ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 31 มกราคม 2567

หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดบรรยายเรื่อง “หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE” โดย รศ. ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 1 มีนาคม 2566