วิเคราะห์เป็นก็นำไปใช้ประโยชน์

เมื่อทำความรู้จักงบการเงิน ทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงได้ลองทำการวิเคราะห์งบการเงินจริงและทำการเขียนผลการวิเคราะห์แล้วนั้น ในบทนี้ จะนำผลการวิเคราะห์ในแต่ละเครื่องมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้งบการเงิน ประเภทของผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงสิ่งเล็กน้อยที่อาจจะถูกหลงลืมไปจนก่อให้เกิดผลเกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกล่าวถึงหัวข้อใหญ่ตามหมวดบัญชี 5 หมวด ดังนี้
1. สินทรัพย์
2. หนี้สิน
3. ทุน
4. รายได้
5. ค่าใช้จ่าย

ตลอดจนสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจคือ การสร้างกำไรหรือผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุดอย่างยั่งยืน กิจกรรมต่างๆในงบการเงิน และสุดท้าย คือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่บอกรายละเอียดทั้งหมดของกิจการ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อการสอน “วิเคราะห์เป็นก็นำไปใช้ประโยชน์” ให้สำหรับครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้ประเภทต่างๆ ที่มีความต้องการข้อมูลจากงบการเงินที่แตกต่างกัน ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆได้


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th