Content Marketing Strategy

คอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อสารให้ผู้รับสารเข้าถึงและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง การทำคอนเทนต์เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในยุคออนไลน์ ซึ่งแตกต่างเป็นอย่างมากจากยุคก่อนหน้า ผู้คน ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแบรนด์ หรือสินค้าต่างๆได้เอง โดยอาศัยสื่อโซเชียล ที่มีความเป็นส่วนตัว ส่วนบุคคลที่มากกว่าสื่อในยุคดั้งเดิม ฉะนั้นการรับรู้ และเลือกสนใจแบรนด์ หรือสินค้า บริการใดๆ คอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เจ้าของแบรนด์สื่อสารจะส่งผลกระทบกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากถึงมากที่สุด การสร้างคอนเทนต์ให้ถูกใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดยุคใหม่ ต้องเรียนรู้และเข้าใจ รวมถึงวางแผนการสร้างคอนเทนต์ให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้ถึงจะประสบความสำเร็จในยุคออนไลน์ปัจจุบัน คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้พัฒนาคอร์สออนไลน์ “กลยุทธ์การสร้างคอนเทตน์การตลาดออนไลน์” เพื่อให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ พัฒนาคอนเทนต์ของตนเองให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันได้

Digital Marketing Model

การทำธุรกิจ สิ่งแรกที่จำเป็นต้องดำเนินการเริ่มต้นนั่นคือ การวางแผนธุรกิจ หรือการสร้างโมเดลธุรกิจ โมเดลธุรกิจเปรียบเสมือน รูปแบบจำลองของธุรกิจ ที่สามารถสื่อสารและบอกได้ว่าธุรกิจจะทำอะไร นำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไร ให้กับกลุ่มเป้าหมายใด และที่สำคัญจะสามารถหารายได้เข้าธุรกิจได้จากช่องทางไหน การทำการตลาดออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน จำเป็นที่ต้องมีการวางแผนการสื่อสารการตลาดออนไลน์ หรือการสร้างโมเดลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพใหญ่กว้างๆของสิ่งที่เราต้องดำเนินการ สิ่งที่เราต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการทำการสื่อสาร รวมถึงงบประมาณที่ต้องจัดสรร เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และที่สำคัญ โมเดลการสื่อสารการตลาดออนไลน์จะบอกเราถึง เป้าหมายที่เราต้องการในการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และสิ่งที่เรายังขาด และจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติม คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในฐานะคณะที่สอนให้นักศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจ และสามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตได้อย่างมั่นคง จึงได้จัดทำคอร์สออนไลน์ “การสร้างโมเดลการสื่อสารการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing …

Online Customer Behavior

พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นจุดเริ่มต้นที่นักการตลาดควรต้องศึกษาเป็นอันดับแรกๆ เพื่อให้เข้าใจความต้องการภายใน รวมถึงเหตุผลต่างๆในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ในผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างก้าวกระโดด การเกิดขึ้นของโซเชียล มีเดีย ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคออนไลน์ มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกัน จำเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการ นักการตลาด ต้องรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็นยุคต่างๆกันตามพฤติกรรม และเข้าใจพฤติกรรม แนวคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละยุค เพื่อจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนอง และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายเกิดการซื้อและใช้บริการ สร้างยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป