โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลายตามแนวทาง Active Learning

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ตามแนวทาง Active Learning โดย รศ. ดร.ชนัตถ์ พูนเดช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ. ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

การออกแบบเพื่อสุขภาวะ Wellbeing Design Ep.5 Mind & Community

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา การออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Wellbeing Design) กลายเป็นแนวทางที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงสถาปัตยกรรม ความใส่ใจทั้งในสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มากขึ้นส่งผลให้สถาปนิก นักออกแบบ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความใส่ใจในสุขภาพต้องหันมาทำความเข้าใจในหลักการออกแบบเพื่อสุขภาวะซึ่งมีมาตรฐานเวลล์ (WELL) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นตัวกำกับ โดยกล่าวถึงตัวแปรด้านสุขภาวะทั้ง 10 เรื่อง ได้แก่เรื่องอากาศ (Air) วัสดุ (Material) น้ำ (Water) อาหาร (Nourishment) แสง (Light) เสียง (Sound) การเคลื่อนไหว (Movement) อุณหภูมิ (Thermal Comfort) …

การออกแบบเพื่อสุขภาวะ Wellbeing Design EP.4 Movement & Thermal Comfort

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา การออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Wellbeing Design) กลายเป็นแนวทางที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงสถาปัตยกรรม ความใส่ใจทั้งในสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มากขึ้นส่งผลให้สถาปนิก นักออกแบบ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความใส่ใจในสุขภาพต้องหันมาทำความเข้าใจในหลักการออกแบบเพื่อสุขภาวะซึ่งมีมาตรฐานเวลล์ (WELL) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นตัวกำกับ โดยกล่าวถึงตัวแปรด้านสุขภาวะทั้ง 10 เรื่อง ได้แก่เรื่องอากาศ (Air) วัสดุ (Material) น้ำ (Water) อาหาร (Nourishment) แสง (Light) เสียง (Sound) การเคลื่อนไหว (Movement) อุณหภูมิ (Thermal Comfort) …

การออกแบบเพื่อสุขภาวะ Wellbeing Design EP.3 Light & Sound

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา การออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Wellbeing Design) กลายเป็นแนวทางที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงสถาปัตยกรรม ความใส่ใจทั้งในสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มากขึ้นส่งผลให้สถาปนิก นักออกแบบ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความใส่ใจในสุขภาพต้องหันมาทำความเข้าใจในหลักการออกแบบเพื่อสุขภาวะซึ่งมีมาตรฐานเวลล์ (WELL) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นตัวกำกับ โดยกล่าวถึงตัวแปรด้านสุขภาวะทั้ง 10 เรื่อง ได้แก่เรื่องอากาศ (Air) วัสดุ (Material) น้ำ (Water) อาหาร (Nourishment) แสง (Light) เสียง (Sound) การเคลื่อนไหว (Movement) อุณหภูมิ (Thermal Comfort) …

การออกแบบเพื่อสุขภาวะ Wellbeing Design EP.2 Water & Nourishment

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา การออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Wellbeing Design) กลายเป็นแนวทางที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงสถาปัตยกรรม ความใส่ใจทั้งในสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มากขึ้นส่งผลให้สถาปนิก นักออกแบบ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความใส่ใจในสุขภาพต้องหันมาทำความเข้าใจในหลักการออกแบบเพื่อสุขภาวะซึ่งมีมาตรฐานเวลล์ (WELL) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นตัวกำกับ โดยกล่าวถึงตัวแปรด้านสุขภาวะทั้ง 10 เรื่อง ได้แก่เรื่องอากาศ (Air) วัสดุ (Material) น้ำ (Water) อาหาร (Nourishment) แสง (Light) เสียง (Sound) การเคลื่อนไหว (Movement) อุณหภูมิ (Thermal Comfort) …

การออกแบบเพื่อสุขภาวะ Wellbeing Design EP.1 Air & Material

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา การออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Wellbeing Design) กลายเป็นแนวทางที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงสถาปัตยกรรม ความใส่ใจทั้งในสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มากขึ้นส่งผลให้สถาปนิก นักออกแบบ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความใส่ใจในสุขภาพต้องหันมาทำความเข้าใจในหลักการออกแบบเพื่อสุขภาวะซึ่งมีมาตรฐานเวลล์ (WELL) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นตัวกำกับ โดยกล่าวถึงตัวแปรด้านสุขภาวะทั้ง 10 เรื่อง ได้แก่เรื่องอากาศ (Air) วัสดุ (Material) น้ำ (Water) อาหาร (Nourishment) แสง (Light) เสียง (Sound) การเคลื่อนไหว (Movement) อุณหภูมิ (Thermal Comfort) …

มอง คิด เขียน ทักษะแรกของนักออกแบบ EP.10 เห็นผลแล้วคิดถึงเหตุ

การออกแบบเป็นการนำความคิดออกมาสู่ความจริง ซึ่งทักษะพื้นฐานในการเป็นนักออกแบบที่ดีคือการ ฝึกการมอง การคิด และการเขียน ฉะนั้น มือ ตาและสมอง จึงเป็นอวัยวะที่ขาดไม่ได้สำหรับนักออกแบบ โดยเฉพาะนักออกแบบสถาปัตยกรรม Module มอง คิด เขียน ทักษะแรกของนักออกแบบ จึงเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของทักษะทั้ง 3 นี้พร้อมกับแนะนำวิธีฝึกฝนให้สอดคล้องกับวิถีของนักออกแบบ ด้วยเพียงแค่สมุดและดินสอเท่านั้น เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบหรือต้องการแนวทางในการฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้เฉียบคมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรากฐานการเป็นนักออกแบบที่ดีในอนาคต

มอง คิด เขียน ทักษะแรกของนักออกแบบ EP.8 เชื่อมโยงความคิด

การออกแบบเป็นการนำความคิดออกมาสู่ความจริง ซึ่งทักษะพื้นฐานในการเป็นนักออกแบบที่ดีคือการ ฝึกการมอง การคิด และการเขียน ฉะนั้น มือ ตาและสมอง จึงเป็นอวัยวะที่ขาดไม่ได้สำหรับนักออกแบบ โดยเฉพาะนักออกแบบสถาปัตยกรรม Module มอง คิด เขียน ทักษะแรกของนักออกแบบ จึงเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของทักษะทั้ง 3 นี้พร้อมกับแนะนำวิธีฝึกฝนให้สอดคล้องกับวิถีของนักออกแบบ ด้วยเพียงแค่สมุดและดินสอเท่านั้น เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบหรือต้องการแนวทางในการฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้เฉียบคมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรากฐานการเป็นนักออกแบบที่ดีในอนาคต

มอง คิด เขียน ทักษะแรกของนักออกแบบ EP.7 มองแบบ3มิติ

การออกแบบเป็นการนำความคิดออกมาสู่ความจริง ซึ่งทักษะพื้นฐานในการเป็นนักออกแบบที่ดีคือการ ฝึกการมอง การคิด และการเขียน ฉะนั้น มือ ตาและสมอง จึงเป็นอวัยวะที่ขาดไม่ได้สำหรับนักออกแบบ โดยเฉพาะนักออกแบบสถาปัตยกรรม Module มอง คิด เขียน ทักษะแรกของนักออกแบบ จึงเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของทักษะทั้ง 3 นี้พร้อมกับแนะนำวิธีฝึกฝนให้สอดคล้องกับวิถีของนักออกแบบ ด้วยเพียงแค่สมุดและดินสอเท่านั้น เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบหรือต้องการแนวทางในการฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้เฉียบคมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรากฐานการเป็นนักออกแบบที่ดีในอนาคต

มอง คิด เขียน ทักษะแรกของนักออกแบบ EP.6 มองแยกส่วน

การออกแบบเป็นการนำความคิดออกมาสู่ความจริง ซึ่งทักษะพื้นฐานในการเป็นนักออกแบบที่ดีคือการ ฝึกการมอง การคิด และการเขียน ฉะนั้น มือ ตาและสมอง จึงเป็นอวัยวะที่ขาดไม่ได้สำหรับนักออกแบบ โดยเฉพาะนักออกแบบสถาปัตยกรรม Module มอง คิด เขียน ทักษะแรกของนักออกแบบ จึงเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของทักษะทั้ง 3 นี้พร้อมกับแนะนำวิธีฝึกฝนให้สอดคล้องกับวิถีของนักออกแบบ ด้วยเพียงแค่สมุดและดินสอเท่านั้น เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบหรือต้องการแนวทางในการฝึกฝนทักษะดังกล่าวให้เฉียบคมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรากฐานการเป็นนักออกแบบที่ดีในอนาคต