วิธีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน : A Scoring Rubric and Marking Scheme

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเรื่อง วิธีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน : A Scoring Rubric and Marking Scheme โดย รศ. ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 31 มกราคม 2567

Strategic Transformation EP.18

แผนกลยุทธ์คือแผนที่นำทางของทุกองค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดการบริหารกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ

Strategic Transformation EP.17

แผนกลยุทธ์คือแผนที่นำทางของทุกองค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดการบริหารกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ

Strategic Transformation EP.16

แผนกลยุทธ์คือแผนที่นำทางของทุกองค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดการบริหารกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ

Strategic Transformation EP.15

แผนกลยุทธ์คือแผนที่นำทางของทุกองค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดการบริหารกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ

Strategic Transformation EP.14

แผนกลยุทธ์คือแผนที่นำทางของทุกองค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดการบริหารกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ

Strategic Transformation EP.13

แผนกลยุทธ์คือแผนที่นำทางของทุกองค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดการบริหารกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ

Strategic Transformation EP.12

แผนกลยุทธ์คือแผนที่นำทางของทุกองค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดการบริหารกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ

Strategic Transformation EP.11

แผนกลยุทธ์คือแผนที่นำทางของทุกองค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดการบริหารกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ

Strategic Transformation EP.10

แผนกลยุทธ์คือแผนที่นำทางของทุกองค์กร เรียนรู้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แนวคิดการบริหารกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ