Overcoming “Over-tourism”: The Closure of Maya Bay

งานวิจัยนี้ได้แยกคำถามของงานวิจัยออกเป็นสามประเด็นหลัก คือ 1) การชี้ให้เห็นถึงภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง 2) กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว และ 3) การตัดสินใจในการเลือกมาตรการในการจัดการกับภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง องค์ความรู้ด้านการจัดการภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมือง ทางผู้แทนคณะกรรมการได้แบ่งปันเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวก่อนมีมาตรการปิดอ่าวมาหยา ประเด็นด้านภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองได้ถูกชี้ให้เห็นโดยผู้ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนท่องเที่ยว จากนั้นทางชุมชนได้ร้องเรียนไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหามาตรการเพื่อมาเยียวยา งานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอโมเดล BRAVE Stakeholder Framework (Business Resident Authority Visitor Environmentalist) เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มบุคคลดังกล่าวในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองในพื้นที่อ่าวมาหยาข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th