Examining Honeymoon Tourist Behavior: Multidimensional Quality, Fantasy, and Destination Relational Value

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาว่ามิติด้านคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบฮันนีมูนด้านใดส่งผลต่อการเติมเต็มด้านแฟนตาซีของนักท่องเที่ยว และเพื่อประเมินว่าการรับรู้แฟนตาซีจะสามารถทำให้เกิดคุณค่าทางความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวและกลุ่มนักท่องเที่ยวได้หรือไม่ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญด้านคุณภาพ 7 ประการที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวรับรู้แฟนตาซีเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบฮันนีมูน และ พบว่าแนวคิดด้านแฟนตาซีเป็น mediator ที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านคุณภาพและคุณค่าด้านความสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th