Cybersecurity ความปลอดภัยทางไซเบอร์

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเรื่อง Cybersecurity ความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดย รศ. ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ประจำ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 29 ม.ค.67