ให้ภาพเล่าเรื่อง: การใช้สีและการจัดองค์ประกอบภาพ

งานวิจัยเรื่อง ให้ภาพเล่าเรื่อง: การใช้สีและการจัดองค์ประกอบภาพ – Photographic Storytelling: Colour and Composition โดย ดร.สุวรรณมาศ เหล็กงาม วงศ์วิลาสนุรักษ์ คณะนิเทศศาสตร์