เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายสังคมศาสตร์

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ สายสังคมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รสชงพร โกมลเสวิน อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565