การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค New Normal โดย ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564