วิธีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน : A Scoring Rubric and Marking Scheme

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเรื่อง วิธีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน : A Scoring Rubric and Marking Scheme โดย รศ. ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล หัวหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 31 มกราคม 2567