การใช้วงจรการเรียนรู้ ADLI เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน

สำนักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดบรรยาย เรื่อง การใช้วงจรการเรียนรู้ ADLI เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน โดย ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สปอว. เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566