การจัดการข้อร้องเรียน Complaint Management

สายบริหารและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมเรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน Complaint Management โดย ผศ.ชนัญชี ภังคานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีสายบริหารและบริการการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและสื่อสารองค์กร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567