Solve Distribution problem with Transportation Model

Transportation Model สำหรับการกระจายสินค้า เพื่อช่วยในการหาเส้นทางในการการกระจายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยวิธีต่างๆ


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th