Professional Cross-Cultural Communication EP.10

Module นี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ประกอบด้วยพื้นฐานและรูปแบบการใช้อำนาจของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรภาคธุรกิจที่หลากหลาย วิธีการสื่อสารทางตรงและทางอ้อม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ตลอดจนการถอดบทเรียนผ่านกรณีศึกษาของประเทศในเอเชีย รวมทั้งการจำแนกบุคคลออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เพื่อจัดรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจเหมาะสมกับสถานการณ์


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th