Data Visualization and Data Storytelling EP.2

Data Visualization คือ การนำข้อมูล ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มองเห็นและทำความเข้าใจได้ด้วยตา เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ กราฟแสดงเทรนด์ ตาราง วิดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย ชี้จุดสำคัญของเนื้อหา และให้แสดงข้อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน และดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ สำหรับ Data Storytelling เป็นการผูกเรื่องราวโดยช้ำบรรยายในรูปแบบ Multimedia เพื่อให้ Data Visualization ที่นำเสนอนั้นน่าสนใจเป็นที่น่าจดจำของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น Clip Video นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการทำ Data Visualization และ Data Storytelling ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกประเภทของกราฟที่เหมาะสม การสร้าง Data Storytelling ขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบของ Data Storytelling เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้าง Data Visualization และ Data Storytelling ที่มีคุณภาพ


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th