การเล่าเรื่อง (StoryTelling) EP.2

ทำความเข้าใจถึงความหมาย กระบวนการ ความสำคัญของการเล่าเรื่อง การคิดแก่นของเรื่อง การฝึกเขียนโครงเรื่องให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับหลักการที่ดี รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เนื้อหาและประสบการณ์ดิจิทัลต่อไป


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th