Data Visualization and Data Storytelling EP.4

Data Visualization คือ การนำข้อมูล ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มองเห็นและทำความเข้าใจได้ด้วยตา เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ กราฟแสดงเทรนด์ ตาราง วิดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย ชี้จุดสำคัญของเนื้อหา และให้แสดงข้อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน และดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ สำหรับ Data Storytelling เป็นการผูกเรื่องราวโดยช้ำบรรยายในรูปแบบ Multimedia เพื่อให้ Data Visualization ที่นำเสนอนั้นน่าสนใจเป็นที่น่าจดจำของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น Clip Video นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการทำ Data …

Data Visualization and Data Storytelling EP.3

Data Visualization คือ การนำข้อมูล ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มองเห็นและทำความเข้าใจได้ด้วยตา เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ กราฟแสดงเทรนด์ ตาราง วิดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย ชี้จุดสำคัญของเนื้อหา และให้แสดงข้อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน และดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ สำหรับ Data Storytelling เป็นการผูกเรื่องราวโดยช้ำบรรยายในรูปแบบ Multimedia เพื่อให้ Data Visualization ที่นำเสนอนั้นน่าสนใจเป็นที่น่าจดจำของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น Clip Video นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการทำ Data …

Data Visualization and Data Storytelling EP.2

Data Visualization คือ การนำข้อมูล ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มองเห็นและทำความเข้าใจได้ด้วยตา เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ กราฟแสดงเทรนด์ ตาราง วิดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย ชี้จุดสำคัญของเนื้อหา และให้แสดงข้อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน และดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ สำหรับ Data Storytelling เป็นการผูกเรื่องราวโดยช้ำบรรยายในรูปแบบ Multimedia เพื่อให้ Data Visualization ที่นำเสนอนั้นน่าสนใจเป็นที่น่าจดจำของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น Clip Video นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการทำ Data …

Data Visualization and Data Storytelling EP.1

Data Visualization คือ การนำข้อมูล ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มองเห็นและทำความเข้าใจได้ด้วยตา เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ กราฟแสดงเทรนด์ ตาราง วิดีโอ ฯลฯ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย ชี้จุดสำคัญของเนื้อหา และให้แสดงข้อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน และดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ สำหรับ Data Storytelling เป็นการผูกเรื่องราวโดยช้ำบรรยายในรูปแบบ Multimedia เพื่อให้ Data Visualization ที่นำเสนอนั้นน่าสนใจเป็นที่น่าจดจำของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น Clip Video นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการทำ Data …

การเล่าเรื่อง (StoryTelling) EP.4

ทำความเข้าใจถึงความหมาย กระบวนการ ความสำคัญของการเล่าเรื่อง การคิดแก่นของเรื่อง การฝึกเขียนโครงเรื่องให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับหลักการที่ดี รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เนื้อหาและประสบการณ์ดิจิทัลต่อไป

การเล่าเรื่อง (StoryTelling) EP.3

ทำความเข้าใจถึงความหมาย กระบวนการ ความสำคัญของการเล่าเรื่อง การคิดแก่นของเรื่อง การฝึกเขียนโครงเรื่องให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับหลักการที่ดี รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เนื้อหาและประสบการณ์ดิจิทัลต่อไป

การเล่าเรื่อง (StoryTelling) EP.2

ทำความเข้าใจถึงความหมาย กระบวนการ ความสำคัญของการเล่าเรื่อง การคิดแก่นของเรื่อง การฝึกเขียนโครงเรื่องให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับหลักการที่ดี รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เนื้อหาและประสบการณ์ดิจิทัลต่อไป

การเล่าเรื่อง (StoryTelling) EP.1

ทำความเข้าใจถึงความหมาย กระบวนการ ความสำคัญของการเล่าเรื่อง การคิดแก่นของเรื่อง การฝึกเขียนโครงเรื่องให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับหลักการที่ดี รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เนื้อหาและประสบการณ์ดิจิทัลต่อไป

Tableau Data Visualization and Analytics EP.3

การสร้างภาพและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เรียนรู้การนำข้อมูลมาสร้างภาพข้อมูลในรูปแบบ Charts แบบต่าง ๆ การสร้าง Dashboard และการเล่าเรื่องราวข้อมูล Storytelling เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก หรือ Data Insight ช่วยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจได้

Tableau Data Visualization and Analytics EP.2

การสร้างภาพและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Tableau เรียนรู้การนำข้อมูลมาสร้างภาพข้อมูลในรูปแบบ Charts แบบต่าง ๆ การสร้าง Dashboard และการเล่าเรื่องราวข้อมูล Storytelling เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก หรือ Data Insight ช่วยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจได้