กลไกทางการเงินและการคลัง EP.7 Public Policy

กลไกทางการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Mechanisms) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทั้งในฐานะผู้บริโภคและภาคธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกลไกทางการเงินและการคลังมีความเป็นมาอย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละท่าน ทั้งนี้มิได้หมายความถึงการเรียนรู้ไปเพื่อไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินและการคลัง โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะ และนโยบายการคลัง เมื่อเรียนรู้จบแล้วจะทำ Assignment เพื่อทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

กลไกทางการเงินและการคลัง EP.6 Public Financial

กลไกทางการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Mechanisms) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทั้งในฐานะผู้บริโภคและภาคธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกลไกทางการเงินและการคลังมีความเป็นมาอย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละท่าน ทั้งนี้มิได้หมายความถึงการเรียนรู้ไปเพื่อไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินและการคลัง โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะ และนโยบายการคลัง เมื่อเรียนรู้จบแล้วจะทำ Assignment เพื่อทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

กลไกทางการเงินและการคลัง EP.5 Financial Policy

กลไกทางการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Mechanisms) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทั้งในฐานะผู้บริโภคและภาคธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกลไกทางการเงินและการคลังมีความเป็นมาอย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละท่าน ทั้งนี้มิได้หมายความถึงการเรียนรู้ไปเพื่อไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินและการคลัง โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะ และนโยบายการคลัง เมื่อเรียนรู้จบแล้วจะทำ Assignment เพื่อทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

กลไกทางการเงินและการคลัง EP.4 Financial Markets

กลไกทางการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Mechanisms) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทั้งในฐานะผู้บริโภคและภาคธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกลไกทางการเงินและการคลังมีความเป็นมาอย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละท่าน ทั้งนี้มิได้หมายความถึงการเรียนรู้ไปเพื่อไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินและการคลัง โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะ และนโยบายการคลัง เมื่อเรียนรู้จบแล้วจะทำ Assignment เพื่อทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

กลไกทางการเงินและการคลัง EP.3 Financial Institutions

กลไกทางการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Mechanisms) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทั้งในฐานะผู้บริโภคและภาคธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกลไกทางการเงินและการคลังมีความเป็นมาอย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละท่าน ทั้งนี้มิได้หมายความถึงการเรียนรู้ไปเพื่อไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินและการคลัง โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะ และนโยบายการคลัง เมื่อเรียนรู้จบแล้วจะทำ Assignment เพื่อทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

กลไกทางการเงินและการคลัง EP.2 Financial System

กลไกทางการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Mechanisms) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทั้งในฐานะผู้บริโภคและภาคธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกลไกทางการเงินและการคลังมีความเป็นมาอย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละท่าน ทั้งนี้มิได้หมายความถึงการเรียนรู้ไปเพื่อไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินและการคลัง โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะ และนโยบายการคลัง เมื่อเรียนรู้จบแล้วจะทำ Assignment เพื่อทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

กลไกทางการเงินและการคลัง EP.1 Introduction

กลไกทางการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Mechanisms) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทั้งในฐานะผู้บริโภคและภาคธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจกลไกทางการเงินและการคลังมีความเป็นมาอย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไร พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละท่าน ทั้งนี้มิได้หมายความถึงการเรียนรู้ไปเพื่อไปทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินและการคลัง โดยแบ่งเรื่องราวออกเป็น ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน การคลังสาธารณะ และนโยบายการคลัง เมื่อเรียนรู้จบแล้วจะทำ Assignment เพื่อทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

วิเคราะห์เป็นก็นำไปใช้ประโยชน์

เมื่อทำความรู้จักงบการเงิน ทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงได้ลองทำการวิเคราะห์งบการเงินจริงและทำการเขียนผลการวิเคราะห์แล้วนั้น ในบทนี้ จะนำผลการวิเคราะห์ในแต่ละเครื่องมือไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้งบการเงิน ประเภทของผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงสิ่งเล็กน้อยที่อาจจะถูกหลงลืมไปจนก่อให้เกิดผลเกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกล่าวถึงหัวข้อใหญ่ตามหมวดบัญชี 5 หมวด ดังนี้ 1. สินทรัพย์ 2. หนี้สิน 3. ทุน 4. รายได้ 5. ค่าใช้จ่าย ตลอดจนสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจคือ การสร้างกำไรหรือผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุดอย่างยั่งยืน กิจกรรมต่างๆในงบการเงิน และสุดท้าย คือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่บอกรายละเอียดทั้งหมดของกิจการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ …

วิเคราะห์งบการเงิน

บท “วิเคราะห์งบการเงิน” เป็นบทที่ต่อจากการทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆเป็นที่เรียบร้อย ในบทนี้ จึงเป็นบทที่พาผู้เรียนทำการวิเคราะห์งบการเงินตัวอย่างไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละเครื่องมือและผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละเครื่องมือที่แตกต่างกัน รวมถึงการเขียนผลการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและนำผลไปใช้ประโยชน์ต่อไป คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อการสอน “วิเคราะห์งบการเงิน” ให้สำหรับครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป สามารถทำการวิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเครื่องมือหรือวิธีต่างๆได้อย่างถูกต้อง และนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

เครื่องมือสำคัญ ช่วยให้วิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้น

ในบทนี้จะมองถึงความแตกต่างและจุดประสงค์ของแต่ละเครื่องมือที่จะถูกนำมาช่วยในการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงความเหมาะสมของแต่ละเครื่องมือกับข้อมูลที่ผู้ใช้งบการเงินต้องการที่จะได้จากงบการเงิน โดยประกอบด้วยกันทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ 1. การวิเคราะห์โดยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis) 2. การวิเคราะห์โดยวิธีอัตราร้อยละของแนวโน้ม (Trend Percentage Analysis) 3. การวิเคราะห์โดยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อการสอน “เครื่องมือสำคัญ ช่วยให้วิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้น” ให้สำหรับครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป รู้จักและสามารถใช้เครื่องมือแต่ละอันในการวิเคราะห์งบการเงินได้