ความรู้เบื้องต้นทางด้านบัญชีธุรกิจบริการ -หมวดบัญชี ความหมาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เรียนพื้นฐานการแนวคิดและความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี รวมถึงหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี กระบวนการทางบัญชี การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความรู้เบื้องต้นทางด้านบัญชีธุรกิจบริการ – งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน

เรียนพื้นฐานการแนวคิดและความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี รวมถึงหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี กระบวนการทางบัญชี การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความรู้เบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจ – รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด

ธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีแหล่งที่มาของรายได้จากหลากหลายช่องทางหรือมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดพร้อมกัน ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงเหตุการณ์กรณีที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดและอาจต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจควรพิจารณาอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

ความรู้เบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจ – ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย

ธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีแหล่งที่มาของรายได้จากหลากหลายช่องทางหรือมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดพร้อมกัน ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงเหตุการณ์กรณีที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดและอาจต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจควรพิจารณาอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

ความรู้เบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจ – การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ

ธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีแหล่งที่มาของรายได้จากหลากหลายช่องทางหรือมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดพร้อมกัน ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงเหตุการณ์กรณีที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดและอาจต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจควรพิจารณาอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

ความรู้เบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจ – เหตุผลที่ต้องมีการจัดทำบัญชี

ธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีแหล่งที่มาของรายได้จากหลากหลายช่องทางหรือมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดพร้อมกัน ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงเหตุการณ์กรณีที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดและอาจต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจควรพิจารณาอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

การยกเลิกธุรกิจบางส่วน

ธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีแหล่งที่มาของรายได้จากหลากหลายช่องทางหรือมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดพร้อมกัน ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงเหตุการณ์กรณีที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดและอาจต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจควรพิจารณาอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

การใช้ Outsource

การทำธุรกิจควบคู่กับการลงทุน แต่การลงทุนมีหลายรูปแบบ กรณีที่ธุรกิจไม่ต้องการจะเปิดโรงงานผลิตเอง แต่ต้องการจ้างบุคคลอื่นผลิตให้ ควรต้องพิจารณาอย่างไร ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเรื่องนี้

การลดราคาสินค้า

การตัดสินใจระยะสั้นสำหรับธุรกิจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ซึ่งธุรกิจจะต้องมีการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ดี จึงจะทำให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปได้อย่างเหมาะสม การลดราคาสินค้าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่พบได้บ่อยในการทำธุรกิจ แต่การลดราคาควรต้องทำอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้นการตัดสินใจเรื่องการลดราคาสินค้าจึงเป็นหนึ่งหัวข้อที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ

การตัดสินใจระยะสั้น

การวิเคราะห์ส่วนเพิ่มเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของธุรกิจ โดยจะนำข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนมาใช้ในการตัดสินใจดังกล่าว