กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “แนวคิดของผู้ประกอบการ”

กิจกรรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์หรือต่อยอดในการทำงานในอนาคต โดยคณะนิเทศศาสตร์ สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ และศูนย์บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมุมความรู้ตลาดทุน SET Corner ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Cannabis-Infused Food: Uncovering Effective Conditions for Achieving Well-Being Perception and Choice Behavior Among Young Adult Consumers

งานวิจัยเรื่อง Cannabis-Infused Food: Uncovering Effective Conditions for Achieving Well-Being Perception and Choice Behavior Among Young Adult Consumers – การศึกษาองค์ประกอบที่จำเป็นของอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาต่อการสร้างการรับรู้คุณประโยชน์และพฤติกรรมการเลือกอาหารของลูกค้าวัยหนุ่มสาว โดย ดร.พิพัฒพงศ์ ฟักแฟ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

A Winning Business Plan EP.18

เรียนรู้โอกาสใหม่ๆ ของการลงทุนในโลกธุรกิจ บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยใช้ Business Model Canvas และหลักการเขียนแผนธุรกิจ

A Winning Business Plan EP.17

เรียนรู้โอกาสใหม่ๆ ของการลงทุนในโลกธุรกิจ บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยใช้ Business Model Canvas และหลักการเขียนแผนธุรกิจ

A Winning Business Plan EP.16

เรียนรู้โอกาสใหม่ๆ ของการลงทุนในโลกธุรกิจ บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยใช้ Business Model Canvas และหลักการเขียนแผนธุรกิจ

A Winning Business Plan EP.15

เรียนรู้โอกาสใหม่ๆ ของการลงทุนในโลกธุรกิจ บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยใช้ Business Model Canvas และหลักการเขียนแผนธุรกิจ

A Winning Business Plan EP.14

เรียนรู้โอกาสใหม่ๆ ของการลงทุนในโลกธุรกิจ บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยใช้ Business Model Canvas และหลักการเขียนแผนธุรกิจ

A Winning Business Plan EP.13

เรียนรู้โอกาสใหม่ๆ ของการลงทุนในโลกธุรกิจ บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยใช้ Business Model Canvas และหลักการเขียนแผนธุรกิจ

A Winning Business Plan EP.12

เรียนรู้โอกาสใหม่ๆ ของการลงทุนในโลกธุรกิจ บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยใช้ Business Model Canvas และหลักการเขียนแผนธุรกิจ

A Winning Business Plan EP.11

เรียนรู้โอกาสใหม่ๆ ของการลงทุนในโลกธุรกิจ บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยใช้ Business Model Canvas และหลักการเขียนแผนธุรกิจ