การเริ่มธุรกิจ EP5 “Business Model Canvas”

Module นี้จะสอนหลักการในการทำธุรกิจเบื้องต้นว่าควรมี Business tool อันไหนที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เนื้อหานี้เหมาะกับใครก็ตามที่สนใจและอยากเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งใน module นี้จะประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อยคือ Business Research, 4P, Competitive Advantage, Customer Analysis และ Business Model Canvas

การเริ่มธุรกิจ EP4 “Competitive Advantage”

Module นี้จะสอนหลักการในการทำธุรกิจเบื้องต้นว่าควรมี Business tool อันไหนที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เนื้อหานี้เหมาะกับใครก็ตามที่สนใจและอยากเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งใน module นี้จะประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อยคือ Business Research, 4P, Competitive Advantage, Customer Analysis และ Business Model Canvas

การเริ่มธุรกิจ EP3 “Customer Analysis”

Module นี้จะสอนหลักการในการทำธุรกิจเบื้องต้นว่าควรมี Business tool อันไหนที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เนื้อหานี้เหมาะกับใครก็ตามที่สนใจและอยากเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งใน module นี้จะประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อยคือ Business Research, 4P, Competitive Advantage, Customer Analysis และ Business Model Canvas

การเริ่มธุรกิจ EP2 “4P”

Module นี้จะสอนหลักการในการทำธุรกิจเบื้องต้นว่าควรมี Business tool อันไหนที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เนื้อหานี้เหมาะกับใครก็ตามที่สนใจและอยากเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งใน module นี้จะประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อยคือ Business Research, 4P, Competitive Advantage, Customer Analysis และ Business Model Canvas

การเริ่มธุรกิจ EP1 “Business Research”

Module นี้จะสอนหลักการในการทำธุรกิจเบื้องต้นว่าควรมี Business tool อันไหนที่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ เนื้อหานี้เหมาะกับใครก็ตามที่สนใจและอยากเริ่มต้นมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งใน module นี้จะประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อยคือ Business Research, 4P, Competitive Advantage, Customer Analysis และ Business Model Canvas

ความรู้เบื้องต้นทางด้านบัญชีธุรกิจบริการ -หมวดบัญชี ความหมาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เรียนพื้นฐานการแนวคิดและความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี รวมถึงหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี กระบวนการทางบัญชี การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความรู้เบื้องต้นทางด้านบัญชีธุรกิจบริการ – งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน

เรียนพื้นฐานการแนวคิดและความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี รวมถึงหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี กระบวนการทางบัญชี การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความรู้เบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจ – รูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด

ธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีแหล่งที่มาของรายได้จากหลากหลายช่องทางหรือมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดพร้อมกัน ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงเหตุการณ์กรณีที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดและอาจต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจควรพิจารณาอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

ความรู้เบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจ – ธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย

ธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีแหล่งที่มาของรายได้จากหลากหลายช่องทางหรือมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดพร้อมกัน ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงเหตุการณ์กรณีที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดและอาจต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจควรพิจารณาอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น

ความรู้เบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจ – การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ

ธุรกิจแต่ละแห่งอาจจะมีแหล่งที่มาของรายได้จากหลากหลายช่องทางหรือมีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดพร้อมกัน ในบทเรียนนี้จะได้อธิบายถึงเหตุการณ์กรณีที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการหลายชนิดและอาจต้องการยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ธุรกิจควรพิจารณาอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น