A Needs Analysis of English for Meeting Lessons for Thai Undergraduate Engineering Students

งานวิจัยนี้ศึกษาความต้องการของวิศวกรเกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษในการประชุม โดยประเมินความจำเป็น ข้อบกพร่อง และความคาดหวังของวิศวกรในกระบวนการประชุม เน้นประเด็นที่ต้องปรับปรุงและความคาดหวังจากหลักสูตร English for Engineers ผลการวิจัยพบว่า วิศวกรจำเป็นต้องดำเนินการสามขั้นตอนในการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียม การมีส่วนร่วม และงานหลังการประชุม ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมการประชุมและงานหลังการประชุมเป็นปัญหามากที่สุด โดยเฉพาะผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา พบปัญหาด้านคำศัพท์ทางเทคนิค ไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค สำเนียง ทักษะในการพูด และทักษะในการฟัง วิศวกรต้องการฝึกฝนสำเนียงต่าง ๆ และเน้นไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และการนำเสนอให้มากขึ้นข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th