การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) มาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)” อีกทั้งต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางธรรมชาติที่โดดเด่น คือปัจจัยสำคัญที่จะสามารถนำพลังด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) มาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคม การสืบสานความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism)” ด้วยศักยภาพของอาหารไทยที่มีวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ การใช้พืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นผนวกกับจุดเด่นในเรื่องของรสชาติและความหลากหลายของอาหารในแต่ละภูมิภาคของประเทศสามารถนำมาสร้าง “คุณค่า” ให้เกิดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เกิดแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว ผ่านการนำเสนอเรื่องราว (Story) ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน    ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th