การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)

งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองมรดกโลกเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) โดย ผศ. ดร.สิปปนันท์ นวลละออง วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ คณะวิจัย บพข.66: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันอาศรมศิลป์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ