A Greedy Heuristic Algorithm for Location-based Group Formation

งานวิจัยนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการสอนให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพในการประยุกต์ความรู้เรื่อง การนำอัลกอริทึม (Algorithm) มาประยุกต์ในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์การเรียนและความสำคัญของการเรียนวิชานี้ได้ดียิ่งขึ้น และนำความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาพัฒนาโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัลกอริทึมแบบละโมบ (Greedy Algorithm)ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th