Stakeholder Needs Analysis การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร ตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) โดยเป็น Workshop เรื่อง การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างแผนในการค้นหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร โดยฝึกปฏิบัติ 5 แบบฝึกหัด เพื่อให้สามารถ

1) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
2) จำแนกอิทธิพลและผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะสำหรับงานในอนาคตได้
4) กำหนดประเด็นสำคัญที่จะใช้สอบถามกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
5) เลือกวิธีการเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th