Let’s Talk Podcast by BU : Metaverse กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา

Let’s Talk Podcast by BU โดย รศ. ดร. ณัฐภพ นิ่มปิติวัน รองอธิการบดีสายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ได้สนทนา กับ อ. กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ ในหัวข้อ Metaverse กับความท้าทายใหม่ในโลกการศึกษา