Though the mountains divide, and the oceans are wide

งานวิจัยเรื่อง Though the mountains divide, and the oceans are wide แม้ภูผาแบ่งแยก และมหาสมุทรกว้างไกล อ.จักริน เทพวงค์ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์