พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดอบรมเรื่อง พัฒนาหัวข้อวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2565