โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จาก สำนักพัฒนาการเรียนรู้

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการกระตุ้นการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอนสำหรับอาจารย์ในยุคดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร คือ การกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Mobile Application การออกแบบระบบภาพและเสียงสำหรับการสอนออนไลน์ การตัดต่อคลิปวิดีโอ Smartphone