การตรวจสอบและรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ จัดการบรรยาย เรื่อง การตรวจสอบและรับรองผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดย รศ. ดร. บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ห้อง A5-501 The Banquet อาคาร Tourism Tower มหาวิทยาลัยกรุงเทพ