การเล่าเรื่อง (StoryTelling) EP.1

ทำความเข้าใจถึงความหมาย กระบวนการ ความสำคัญของการเล่าเรื่อง การคิดแก่นของเรื่อง การฝึกเขียนโครงเรื่องให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับหลักการที่ดี รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสร้างสรรค์เนื้อหาและประสบการณ์ดิจิทัลต่อไป