การออกแบบเพื่อสุขภาวะ Wellbeing Design Ep.5 Mind & Community

หลังจากสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา การออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Wellbeing Design) กลายเป็นแนวทางที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงสถาปัตยกรรม ความใส่ใจทั้งในสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มากขึ้นส่งผลให้สถาปนิก นักออกแบบ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความใส่ใจในสุขภาพต้องหันมาทำความเข้าใจในหลักการออกแบบเพื่อสุขภาวะซึ่งมีมาตรฐานเวลล์ (WELL) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นตัวกำกับ โดยกล่าวถึงตัวแปรด้านสุขภาวะทั้ง 10 เรื่อง ได้แก่เรื่องอากาศ (Air) วัสดุ (Material) น้ำ (Water) อาหาร (Nourishment) แสง (Light) เสียง (Sound) การเคลื่อนไหว (Movement) อุณหภูมิ (Thermal Comfort) สุขภาพจิต (Mind) และชุมชน (Community)

ด้วยเห็นถึงความสำคัญถึงหลักการดังกล่าวต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนธร กิตติกานต์ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อสารสอนเรื่อง “การออกแบบเพื่อสุขภาวะ (Wellbeing Design)” ให้สำหรับสถาปนิก นักออกแบบ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อทราบถึงหลักการพื้นฐานในการออกแบบที่สามารถนำไปบูรณาการต่อยอดได้เองในชีวิตประจำวัน


ข้อมูลในส่วนนี้สงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรุณากรอก Username ของท่าน โดยไม่ต้องตามด้วย @bumail.net หรือ @bu.ac.th

Sign in with your BU email without @bumail.net or @bu.ac.th