หมิ่นประมาทออนไลน์กับกฎหมายคอมพิวเตอร์

ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน (Borderless) และภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปผู้คนโยกย้ายตัวเองไปใช้การสื่อสารใน Platform Online กันมากขึ้น จึงทำให้การสื่อสารใน Social Network ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สิ่งที่ตามมาคืออาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยเฉพาะข้อเสียหากมีการด่าทอ หมิ่นประมาทในสื่อสังคมออนไลน์ Cyber Bullying ก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้ ทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ดังนั้น ในบทเรียนออนไลน์คอร์สนี้จะมีข้อสังเกตและวิธีการสื่อสารออนไลน์ หรือการ Social Network อย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนฟ้องร้องดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทได้

ลิขสิทธิ์กับการเรียนการสอน

ลิขสิทธิ์ (Copyright) เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นเป็นสิทธิพิเศษแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของเจ้าของผลงานที่จะสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณะชน และแสวงหาประโยชน์จากผลงานอันมีลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นหาก บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์นำไปแสวงหาประโยชน์ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเข้าของผลงานซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีให้ต้องได้รับโทษตามหมายได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ยังมีข้อยกเว้นบางประการที่จะสามารถนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ การนำไปใช้เพื่อผลิตสื่อการสอน หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ซึ่งต้องเป็นไปตามสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด ในบทเรียนออนไลน์คอร์สนี้จะมีคำตอบและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการนำไปใช้ได้ในปริมาณเท่าไหร่ และมีวิธีการใช้อย่างไรได้บ้าง ถึงจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์