Post-Production: ตัด ต่อ ติด Edit ให้ Perfect

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมตัดต่อที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการวิชาชีพ โดยในบทเรียนจะสาธิตการทำงานของโปรแกรม ภาพรวมของโปรแกรม การ Key Frame เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือภาพ การใส่ตัวหนังสือ ผลพิเศษทางภาพ จนสามารถ Export ของมาเป็นคลิปวิดีโอได้

Production: ลงสนาม ทำความคิดให้เป็นภาพ EP.2

ขั้นตอน Production คือ ขั้นตอนออกกองถ่ายถ่ายทำ ในการลงสนามจริง โดยจะประกอบไปด้วยส่วนงานต่าง ๆ ในกองถ่ายทำ ซึ่งใน Module นี้ จะอธิบายถึงการเตรียมเอกสารสำหรับการออกกองถ่ายทำ เทคนิคขั้นพื้นฐานในการถ่ายทำ ขนาดภาพ มุมภาพ และการเคลื่อนกล้อง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในการจำลองการออกกองถ่ายทำ การวิเคราะห์ภาพจากคลิปที่กำหนดให้ รวมไปถึงการถ่ายทำคลิปตามโจทย์ที่กำหนด โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในการเล่าเรื่องให้สื่อความหมาย

Production: ลงสนาม ทำความคิดให้เป็นภาพ EP.1

ขั้นตอน Production คือ ขั้นตอนออกกองถ่ายถ่ายทำ ในการลงสนามจริง โดยจะประกอบไปด้วยส่วนงานต่าง ๆ ในกองถ่ายทำ ซึ่งใน Module นี้ จะอธิบายถึงการเตรียมเอกสารสำหรับการออกกองถ่ายทำ เทคนิคขั้นพื้นฐานในการถ่ายทำ ขนาดภาพ มุมภาพ และการเคลื่อนกล้อง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติในการจำลองการออกกองถ่ายทำ การวิเคราะห์ภาพจากคลิปที่กำหนดให้ รวมไปถึงการถ่ายทำคลิปตามโจทย์ที่กำหนด โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในการเล่าเรื่องให้สื่อความหมาย

Pre-Production: คิดเรื่อง สร้างความหมาย ให้ขายได้ EP.2

ขั้นตอน Pre-Production คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต เริ่มต้นตั้งแต่การคิดไอเดีย วางโครงสร้าง การพัฒนาบท วางแผนงบประมาณ นักแสดง ทีมงาน สถานที่ ซึ่งใน Module นี้ จะอธิบายถึงกระบวนการในการผลิตสื่อ คิดงาน และการทำ proposal เพื่อการขายงาน เพื่อให้ผู้เข้าใจกระบวนการในการทำ Proposal ว่าต้องประกอบไปด้วยหัวข้อใดบ้าง รวมถึงเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานต่าง ๆ ในทีมการผลิต (Production Crew)

Pre-Production: คิดเรื่อง สร้างความหมาย ให้ขายได้ EP.1

ขั้นตอน Pre-Production คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต เริ่มต้นตั้งแต่การคิดไอเดีย วางโครงสร้าง การพัฒนาบท วางแผนงบประมาณ นักแสดง ทีมงาน สถานที่ ซึ่งใน Module นี้ จะอธิบายถึงกระบวนการในการผลิตสื่อ คิดงาน และการทำ proposal เพื่อการขายงาน เพื่อให้ผู้เข้าใจกระบวนการในการทำ Proposal ว่าต้องประกอบไปด้วยหัวข้อใดบ้าง รวมถึงเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงานต่าง ๆ ในทีมการผลิต (Production Crew)

นำเสนออย่างมีเสน่ห์ PRESENTATION SKILLS EP.3

การ “นำเสนออย่างมีเสน่ห์” มุ่งพัฒนาและสร้างความมั่นใจในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์เพื่อพิชิตใจผู้ฟัง เพราะบุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ในการช่วยส่งเสริมความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการเข้าสังคม

นำเสนออย่างมีเสน่ห์ PRESENTATION SKILLS EP.2

การ “นำเสนออย่างมีเสน่ห์” มุ่งพัฒนาและสร้างความมั่นใจในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์เพื่อพิชิตใจผู้ฟัง เพราะบุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ในการช่วยส่งเสริมความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการเข้าสังคม

นำเสนออย่างมีเสน่ห์ PRESENTATION SKILLS EP.1

การ “นำเสนออย่างมีเสน่ห์” มุ่งพัฒนาและสร้างความมั่นใจในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์เพื่อพิชิตใจผู้ฟัง เพราะบุคลิกภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ในการช่วยส่งเสริมความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเรียน การทำงาน และการเข้าสังคม

สร้าง Podcast ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์ EP.3

การสร้าง Podcast ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์ เป็นบทเรียนที่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการพอดแคสต์ ผ่านกระบวนความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตเนื้อหาและรายการได้อย่างมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและสังคมโดยรวมมากที่สุด

สร้าง Podcast ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์ EP.2

การสร้าง Podcast ให้ปัง ดังบนโลกออนไลน์ เป็นบทเรียนที่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการพอดแคสต์ ผ่านกระบวนความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตเนื้อหาและรายการได้อย่างมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและสังคมโดยรวมมากที่สุด