Essential Skills for Manager EP.11

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.10

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.9

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.8

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.7

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.6

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.5

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.4

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.3

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม

Essential Skills for Manager EP.2

ทักษะที่ผู้จัดการควรมี ทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าที่ของผู้บริหาร การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสั่งการ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม