วิเคราะห์งบการเงิน

บท “วิเคราะห์งบการเงิน” เป็นบทที่ต่อจากการทำความรู้จักเครื่องมือต่างๆเป็นที่เรียบร้อย ในบทนี้ จึงเป็นบทที่พาผู้เรียนทำการวิเคราะห์งบการเงินตัวอย่างไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละเครื่องมือและผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละเครื่องมือที่แตกต่างกัน รวมถึงการเขียนผลการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและนำผลไปใช้ประโยชน์ต่อไป คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อการสอน “วิเคราะห์งบการเงิน” ให้สำหรับครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป สามารถทำการวิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเครื่องมือหรือวิธีต่างๆได้อย่างถูกต้อง และนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

เครื่องมือสำคัญ ช่วยให้วิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้น

ในบทนี้จะมองถึงความแตกต่างและจุดประสงค์ของแต่ละเครื่องมือที่จะถูกนำมาช่วยในการวิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงความเหมาะสมของแต่ละเครื่องมือกับข้อมูลที่ผู้ใช้งบการเงินต้องการที่จะได้จากงบการเงิน โดยประกอบด้วยกันทั้งหมด 3 วิธี ดังนี้ 1. การวิเคราะห์โดยวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis) 2. การวิเคราะห์โดยวิธีอัตราร้อยละของแนวโน้ม (Trend Percentage Analysis) 3. การวิเคราะห์โดยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อการสอน “เครื่องมือสำคัญ ช่วยให้วิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้น” ให้สำหรับครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป รู้จักและสามารถใช้เครื่องมือแต่ละอันในการวิเคราะห์งบการเงินได้

อ่านงบการเงินทำได้ไม่ยาก เพราะอะไรถึงจำเป็น

งบการเงิน เปรียบเสมือนเครื่องมือหรืออาวุธสำหรับผู้บริหาร นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เนื่องจากสามารถบอกถึงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และยังสามารถนำข้อมูลจากงบการเงินไปประเมินหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของผู้บริโภค สถานการณ์ทางการเงินของกิจการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลของกิจการจะถูกนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านงบการเงิน หากเราเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีความสำคัญมากที่จะต้องอ่านงบการเงินให้เป็นและถูกต้อง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้จัดทำวีดีโอสื่อการสอน “อ่านงบการเงินทำได้ไม่ยาก เพราะอะไรถึงจำเป็น” ให้สำหรับครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป สามารถฝึกอ่านงบการเงินและทำการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในงบการเงินได้

Smart Business EP.10

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.9

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.8

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.7

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.6

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.5

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต

Smart Business EP.4

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การจัดการ การตลาด และการผลิต